polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ „AUTOLAND” JACEK KISIELEWSKI & JAN MORAŃSKI SPÓŁKA JAWNA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku wchodzi w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady    (UE) w sprawie ochrony danych osobowych – określane jako RODO.

W związku z tym przedstawiamy następującą informację o zasadach przetwarzania danych osobowych przez „AUTOLAND” J. Kisielewski & J. Morański Sp. j. z siedzibą w Warszawie.


Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest „AUTOLAND” Jacek Kisielewski & Jan Morański Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000079455, NIP spółki: 6330004228.


Dane kontaktowe:
Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres  pocztowy lub adres elektroniczny kontakt@autoland.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.


Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.      


Cele przetwarzania  danych osobowych  oraz podstawa prawna
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:


Cele przetwarzania
  • Zawieranie oraz wykonanie umowy oraz świadczenia usług, w tym wysyłki towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji          
  • Realizacji obowiązków administratora przewidzianych prawem, w tym m.in. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych   
  • Dla celów marketingowych i analitycznych Administratora          
  • W celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową
  • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
  • Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji, przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych)      


Podstawa przetwarzania
  • Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy
  • Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości
  • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz w sytuacji gdy jest to wymagane – dodatkowo zgoda
  • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zapewnienie  bezpieczeństwa


Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


Okres przez który dane będą przechowywane    
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności  przepisów księgowych i prawa podatkowego.

Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoja zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.


Przekazywanie danych 
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Ponadto twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.


Przekazywanie danych poza EOG
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Prawa osoby, której dane dotyczą  
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu  i w celach analitycznych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.  Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.     

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.